ඇඩ්වකාඩා බත් කරි ඉන්ඩිකේටරය හෙවත් බත් සහ මාළු කරි සඳහා යන වියදම පිළිබඳ දර්ශකය අනුව අපේ කෑම වියදම් […]

මේ වන විට මෙරට ගබඩා කකර ඇති  ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ  2022 ජනවාරි මාසය තෙක් පමණක් බව බලශක්ති අමාත්‍ය […]

වරායේ තියෙන කිරිපිටි කන්ටේනර් 12ක් නිදහස් කරගන්න බැරි වුණ හින්දා කිරිපිටි ගෙන්වපු නැව් සමාගම්වලට රුපියල් ලක්ෂ 37ක මුදලක් […]