බැසිල්, මිලින්ද අයිඑම්එෆ් යන්න කැමතියි ඒත් පීබී, කබ්රාල් ඇතුළු අය අකමැතියිලු අපේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් විදියට […]

චීනය නිසා බිඳී ගියා ඉන්දු ලංකා සම්බන්ධතා මොරගොඩ හරිගස්සාවිද? ඔහුගේ 2021-2023 සැලසුම මොකක්ද? ඉන්දියාවේ 26 වැනි ශ්‍රී ලංකා […]