අපෙන් අවසර ගත්තේ නැහැ – අඹගමුව සභාපති * මේක නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපෘතියක් – මැණික් අධිකාරියේ සභාපති නුවරඑළිය වටවල ‘මවුන්ජින් […]