ආර්ථික අර්බුදයට හිතුවක්කාර විසඳුම් සෙවීමේ රජයේ පිළිවෙතේ අලුත්ම එකක් වුණ පහුගිය සතියේ හඳුන්වාදුන්න ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය නිසා අපේ […]

කාඩ්පත්වලින් ගනුදෙනු කිරීමේදී ඒවා ‘අනිසි ලෙස’ භාවිත කිරීම වැළැක්වීමට සීමාවන් පනවා ඇතැයි නිරීක්ෂණය වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ […]