දෙසැම්බර් 04 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 15ක පමණ පිරිසක් විපක්ෂ මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාරට පහරදීමට උත්සාහ කළ බව […]