කාබනික වගා වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කරන්න ගොස් තමාගේ වසර 32ක දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ […]

 අධික වැස්සෙන් හානි වූ පැතිවලට රසායනික පොහොර ලබා දීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙමින් ඉන්න බව ඒ අමාත්‍යාංශයේ […]

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටුවා නැති බවත් අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ පොහොර නිපදවන චීන සමාගමෙන් පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටවූ බවත් […]