නොවැම්බර් 27 වැනිදා උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ ගණනක දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදා තිබුණාලු. තැනින් තැන ආරක්ෂක මුරකපොලු සහ අවිගත් […]