වසංගතය අස්සේ ආහාර නිෂ්පාදනය පිට දමමින්, ඉස්සරහට ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට මහවැලි ඉඩම් බෙදන්න සූදානමක් තියෙනවා. වාරිමාර්ග ඇමති චමල් රාජපක්ෂ […]