මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකුගේ සැකසහිත ක්‍රියාකලාපය ගැන ප්‍රශ්න කිරීම, තර්ජනය කිරීමක් ලෙස සඳහන් කරමින් අත්අඩංගුවට ගත් සමගි […]