වෙළඳපොලේ ගෑස් හිඟ වීමෙන් සහ ගෑස් උඳුන් පාවිච්චි කිරිමට බියෙන් සිටින පාරිභෝගිකයන් මේ වන විට භූමිතෙල් උඳුන් මිලදී […]