‘ජන බලවේගය කොළඹට’ යන තේමාවෙන් කොළඹදී උද්ඝෝෂණ රැළියක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු නොවැම්බර් 16 වැනිදා ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් කොළඹට […]