රජයේ රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් හා ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය 200ක පමණ තොග අඩු වීමක් හා හිඟයක් පවතින බව තම සංගමය […]