කුකුළුමස්/බිත්තර කර්මාන්තයට රජය මැදිහත් නොවුණොත් රුපියල අවප්‍රමාණය වීමෙන් පසු නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු කර්මාන්තය අප්‍රේල් මාසයෙන් […]