ඉන්දියාව ගවමස් අපනයනකරුවන් අතර පස්වැනි තැනට හින්දූන් ගවමස් කෑවාට අවුලක් නැතැයි කියන විද්වතුන් ඒ මතයට එරෙහි විද්වතුන් බිඟුන් […]

බිඟුන් මේනක ගමගේ ජීවිතය බේරාගනු වස් ස්වයං පිටුවහලකු වීම ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවන ඛේදනීය ඉරණමකි. ඒ බොහෝදුරට අපේක්ෂා නොකළ ජීවන […]