ලෝකයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශාලම සංවිධානය වන අන්තර්ජාතික පාර්ලිමේන්තු සංවිධානය වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ව බන්ධනාගාරගත කිරීම අසාධාරණ […]