කාබනික වගා වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කරන්න ගොස් තමාගේ වසර 32ක දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ […]

වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය තරමට යූරියා පොහොර මහ කන්නයේ වගා කරන්න කලින් දෙන්න බැරි වෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති […]

 අධික වැස්සෙන් හානි වූ පැතිවලට රසායනික පොහොර ලබා දීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙමින් ඉන්න බව ඒ අමාත්‍යාංශයේ […]

චීනයේ කිංඩාවෝ සමාගමෙන් ආනයනය කරන ලද කාබනික පොහොර සාම්පලවල අර්වීනියා ඇතුළු අහිතකර බැක්ටීරියා වර්ග තිබෙන බවට පළවන වාර්තා […]

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටුවා නැති බවත් අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ පොහොර නිපදවන චීන සමාගමෙන් පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටවූ බවත් […]