අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවාගෙන සිටි ජනිත් මධුශංක හෙවත් “පොඩි ලැසී” දෙසැම්බර් 21 දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත […]

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවාගෙන සිටින ජනිත් මධුශංක හෙවත් පොඩි ලසී හමුවී උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ නීතිඥවරුන්ට […]