දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවා සිටින ජනිත් මධුසංඛ හෙවත් “පොඩි ලසී ” නමැත්තාගේ රැඳවුම් නියෝග අවසන් වීමෙන් […]