ජනවාරි 31 වැනිදා ඉල්ලා අස් වෙන බව කී ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දර කලින්ම ඉවත් වෙන්න කියා ජනාධිපති ගෝඨාභය […]