‘අද සිද්ධවුණ අපරාධය නින්දා සහගතයි. වෛරී සහගතයි. එය වැරදියි. ඒක කළේ තනි පුද්ගලයෙක්. ආගමික ඇදහීමක් නෙවෙයි. මේ ක්‍රියාව […]