මඩකලපුව ශිවානන්ද විදුහලේ විදුහල්පතිවරයාව එම පාසලෙන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින්  එම පාසලේ ගුරුවරුන් දෙසැම්බර් 07 වන දින  අසනීප […]