කොළඹ නෙළුම් කුළුණේ ෆවුන්ඩේෂන් සහ ටවර් හවුස් යන කොටස් බදු හෝ කුලී පදනම මත ලබාදෙන්න තීරණය කරලා තියෙන […]

අමාත්‍යංශවල කපා හැරිය හැකි වියදම් සහ එමගින් ඉතිරි කිරීමට අපේක්ෂිත අරමුදල් ප්‍රමාණය ගැන වාර්තාවක් හදලා මේ සතිය ඇතුලත […]

නෙළුම් කුලූන ව්‍යාපෘතිය යනු රාජපක්ෂ දේශපාලනයේ සංකේතය වූ ( දැන් පොදුජන පෙරමුණේ සංකේතය වන ) නෙළුම් පොහොට්ටුව කොළඹ […]