ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වූ චීන පොහොර නැව ඉදිරියේදි සිංගප්පූරුවට ගමන් කරන බවත්, එයින් පසු සිදුවීමට අදාලව, චීනයේ ෂිංඩාඕ සීවින් […]