මාතොට 11වැනි කලාපය ලංකාවේ තිබෙන දේශපාලන ගැටලු අතරින් නම් කරලා ලැබ තියෙන්නේ ජනවාර්ගික ගැටලුව කියලා. මේ නාමකරණයට අමතරව […]