හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වී මරණ දඬුවම් ලබා සිටි  දුමින්ද සිල්වා මහතාට ජනාධිපති […]

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ලෙස වැඩ බාරගත් දුමින්ද සිල්වා මහතා ඉදිරි බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී මහ ඇමති අපේක්ෂකයා […]