මිරිහාන ප්‍රදේශයේදී මාර්තු 30 දින රාත්‍රියේදී උද්ඝෝෂණ සිදු කළ පුද්ගලයන්ව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අත්අඩංගුවට ගත හැකි […]