හොරකම් නොකරන, දූෂණයෙන් තොර හොඳ කණ්ඩායමක් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයකදී පොදු අපේක්ෂකයා වෙන ලෙස ආරාධනා කළොත් ඊට ඉදිරිපත් වෙන්න අකැමැත්තක් […]