හොරකම් නොකරන, දූෂණයෙන් තොර හොඳ කණ්ඩායමක් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයකදී පොදු අපේක්ෂකයා වෙන ලෙස ආරාධනා කළොත් ඊට ඉදිරිපත් වෙන්න අකැමැත්තක් […]

මහනුවර දළදා පෙරහැරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර තිබුණු අගෝස්තු 22 දා ඇත් කුලප්පුවකින් පෙරහැරට බාධා එල්ල වී තිබුණා. මුලින් […]