ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළේ ඇමතිකම් ආදිය අතාරින්න සූදානම් නැති සමහරුන් ඉන්න නිසා ළඟදී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමේ සූදානමක් […]

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් අලුත් සන්ධානයක් හැදීමට එම පක්ෂය තීන්දු කරලා. මීට කලින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය […]