තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා සාමාජිකත්වයෙන් ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. අදාල කොමිෂන් සභාවෙන් ඉවත් වීමේ […]