අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ දෙසැම්බර් 24 දින ඉන්දියාවේ තිරුපති කෝවිල වැඳපුදා ගැනීම සඳහා යෑමට නියමිත බව මාධ්‍ය වාර්තා කර […]