දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින චෞර තන්ත්‍රය හෙවත් රාජ්‍ය බලය හිමි දූෂිත කණ්ඩායම් රට සූරාකෑම, මහා පරිමාණයෙන් සිදුවන පොදු […]