එක රටකුයි-එක නීතියකුයි හදන්න පුළුවන් කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මහත් භක්තිමත් විශ්වාසයට ලක් වෙලා, කාර්යසාධක බලකායක සභාපතිකමට […]

එක් රටක්’, ‘එකම නීතියක්’ සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය නුසුදුසු සහ නීති සම්පාදනය සඳහා වූ පිළිගත් රාමුවෙන් […]