පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඉදිකරමින් පවතින ඇවිදින මංතීරු සංවර්ධනය නිසා ඇති වී ඇති වල් අලි තර්ජනයට විසඳුම් දෙන ලෙස ඉල්ලමින් […]

අපේ වසර 2500කට වැඩි වූ ඉතිහාසය දෙස බැලීමෙදී අපේ ශීෂ්ඨාචාරය ලෝකයේ අනෙක් සියළුම ශීෂ්ඨාචර අතුරෙන් සැකයකින් තොරව, වෙන්කර […]

බෙලිඅත්ත, අම්පිටිය, කඹුරුගමුව, කුරුණෑගල සහ කන්තලේ වැව්වල ජොගිං ට්‍රැක් හදන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2ක් විතර වෙන් කරලා […]