ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ශ්වයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කළ හිටපු අමාත්‍ය ජීවන් […]