ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා දිය යුතු රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා අබලි ද්‍රව්‍ය ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් […]