හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වී මරණ දඬුවම් ලබා සිටි  දුමින්ද සිල්වා මහතාට ජනාධිපති […]

මේ වන විට උසාවියට අපහාස කිරීම පිළිබඳ නඩු තීන්දුවකින් වසර හතරක සිර දඬුවම් ලබමින් සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී […]

ජනපතිගේ අවධානය ගන්න වතාවක් ඉටු කරන්න ඕනෑද? ජනාධිපති කතරගම දෙයියෝද? වසර හතරක බරපතළ වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් ලබා […]