‘රහස් කියන කඳු’ නැරඹීමෙන් ලත් ප්‍රහර්ෂය නිසා ලියවුණ සටහනක්. සිංහල චිත්‍රපටයක් නැරඹීමෙන් පස්සෙ ප්‍රහර්ෂයක් දැනුණෙ බොහොම කාලෙකට පස්සෙ. […]