දැනට පවතින ලංකාවට ඩොලර් නැති ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බඩු මිලට ගන්නත්, ලංකාවට භාණ්ඩ එවන්නත් විකල්ප ක්‍රමවේද […]

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වූ චීන පොහොර නැව ඉදිරියේදි සිංගප්පූරුවට ගමන් කරන බවත්, එයින් පසු සිදුවීමට අදාලව, චීනයේ ෂිංඩාඕ සීවින් […]