රට ලොක්ඩවුන් කිරීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලයින් සඳහා රජය ලබාදෙන රුපියල් 2000ක සොච්චම ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු දිස්ත්‍රික් […]