ලිට්රෝ සමාගම අර්බුදයට යෑමේ අවදානමක් පවතින බව ‘ලිට්රෝ සුරැකීමේ ජාතික එකමුතුව’ නම් සංවිධානය නිකුත් කරපු නිවේදනයක සඳහන්. එහි […]