බහුබූත ප්‍රජතන්ත්‍රවාදයෙන් රටට පලක් නොමැති බවත් රට ගොඩගැනීමට නම් වසර 10කට රටේ පාලනය හමුදාවට භාරදිය යුතු බවත් හක්මන […]