මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් කුලපති ධූරයට පත්කිරීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය අත්කරගෙන සිටින ජාත්‍යන්තර කීර්ති නාමයට කැළලක් යැයි එම විශ්ව […]