ශ්‍රී ලංකාවේ තර්ජනය, මර්දනය සහ මිනීමැරීම පටන් ගත්තේ මැයි 9 වැනිදා බව කැබිනට් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් තීන්දු […]

එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස්වරි සාරා හල්ටන් මෙරට මානව හිමිකම්වලට අදාල කාරණා ගණනාවක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් විදේශ […]