ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල නිෂ්පාදනයට ගෑස් සැපයීම සඳහා ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ආයෝජන සමාගම යුගදනවි බලාගාරයේ කුප්‍රකට හොර ගිවිසුම් […]

ආණ්ඩු පක්ෂයේ සමහර පිරිස් කියන විදියට කෙරවලපිටිය යුගදනවි LNG බලාගාරය පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කලේ නැතැයි […]