කාබනික වගා වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කරන්න ගොස් තමාගේ වසර 32ක දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වූ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ […]

වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය තරමට යූරියා පොහොර මහ කන්නයේ වගා කරන්න කලින් දෙන්න බැරි වෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති […]

නොවැම්බර් 12 සිකුරාදා අයවැය සම්මත කර ගැනීමට හදිසියේ තිබුණ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී  අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන යූරියා පොහොර ගෙන්වන්න […]

චීනයේ කිංඩාවෝ සමාගමෙන් ආනයනය කරන ලද කාබනික පොහොර සාම්පලවල අර්වීනියා ඇතුළු අහිතකර බැක්ටීරියා වර්ග තිබෙන බවට පළවන වාර්තා […]

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටුවා නැති බවත් අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ පොහොර නිපදවන චීන සමාගමෙන් පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටවූ බවත් […]

චීන සමාගමක් වෙතින් ලැබී ඇති කාබනික පොහොර සාම්පල විෂ සහිත බව සනථ වී තිබියදී එම පොහොර තොගය ආනයනය […]