ඉන්දියාව ලබාදීමට පොරොන්දු වී ඇති ඩොලර් මිලියන පන්සීයක ණය මුදලට සරිලන ඉන්ධන එම රටෙන් ලබාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ […]