ඇඩ්වකාඩා බත් කරි ඉන්ඩිකේටරය හෙවත් බත් සහ මාළු කරි සඳහා යන වියදම පිළිබඳ දර්ශකය අනුව අපේ කෑම වියදම් […]

අත්‍යවශ්‍ය එළවළු වර්ග දහයක් නැතිව නත්තල් සමරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා දඹුල්ල තොග වෙළෙන්දෝ කියනවා. ඉදිරි කාලසීමාව ඇතුළේ පොහොර […]

ධාරා වික්‍රමසිංහ  මැනිං වෙළෙඳපොළේ එළවළු ග්‍රෑම් 250 බැගින් එළවළු හතරක් මිලට ගැනීමට රුපියල් දහසක් වැයකිරීමට සිදුව ඇතැයි මැනිං […]