ලංකාවට ඩොලර් එන එක නැවැත්තුවේ හිටපු ආණ්ඩුව බවත්, දැන් මෙහේ ඩොලර් අච්චු ගහන්නත් බැරි බවත්, ඊයේ පෙරේදා රාජපක්ෂ […]