පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ වළ දැමූ රත්තරන් තොගයක් හොරෙන් ගොඩගන්න ගිය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හෙවත් සරත් වීරසේකර මහතාගේ අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ […]

නොවැම්බර් 27 වැනිදා උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ ගණනක දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදා තිබුණාලු. තැනින් තැන ආරක්ෂක මුරකපොලු සහ අවිගත් […]