පහත දැක්වෙන ලිපිය අද දැකගන්න ලැබුණා. ඒක දැක්කම මුලින්ම හිතට ආවෙ සතුටක්. ඒ, මුලු රටක් එකතුවෙලා මිනිහෙක්ට කරන්න […]

ආණ්ඩුවට ගහන්න විදේශ සංවිධානයක් ලංකාවට රුපියල් කෝටි 85ක් එව්වා කියලා දිවයින ඉරිදා පත්තරේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් කියලා. ඒත්, ඇත්තටම ඒක […]